За кiпучай чэкiсцкай работай

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: За кiпучай чэкiсцкай работай. З жыцьця катаў / За кипучей чекистской работой

Автор: Лукашук Аляксандр

Издательство: Наша Ніва

Год: 1997

Формат: pdf

Язык: беларускі / белорусский

Cтраниц: 156

Размер: 1,2 МБ

Для сайта:

Гэтая кніга – вынiк шматгадовага архiўнага пошуку, у якiм праз iронiю дакумэнта дасьледуецца ўнутранае жыцьцё НКВД, мэханiзмы цэнзуры i драма сучаснага маральнага выбару, адкрываюцца невядомыя старонкi нацыянальнай трагедыi. Унутранае жыцьцё НКВД у Беларусі паказваецца ад дэталяў інтымнага жыцьця чэкістаў да іх уласных прызнаньняў пасьля арышту, ад оргіяў на працы да нечаканых паваротаў лёсу. Асобныя разьдзелы прысьвечаныя парадоксам цэнзуры, зьнішчэньню беларускай мовы, экспанатам мясцовай сталініяны і сталінцам. Дзесяцігадовая дыскусія вакол фігуры былога дырэктара акадэмічнага інстытуту літаратуры В. Барысенкі дае панараму грамадзкай думкі Беларусі ў разьвіцьці. Драма сучасанга маральнага выбару надае гістарычным фактам жывую актуальнасьць. Дасьледаваньне пабудаванае на ўнікальных дакумэнтах, якія аўтар, тады член камісіі Вярхоўнага Савету ў справе палітычных рэпрэсіяў, здолеў скапіяваць пад час дэмакратычнай адлігі ў Беларусі ў 1991—1992 гадах. Упершыню прыводзяцца прозьвішчы 188 супрацоўнікаў НКВД, арганізатараў і ўдзельнікаў масавых расстрэлаў у Беларусі. Мяркуецца, што чытачы самі змогуць дапоўніць сьпіс “курапатчыкаў”.

Эта книга - результат многолетнего архивного поиска, в котором через иронию документа расследуется внутреннюю жизнь НКВД, мэханiзмы цензуры i драма современного морального выбора, открываются неизвестные странички национальной трагедии. Внутренняя жизнь НКВД в Беларуси указывается от деталей интимной жизни чекистов к их собственных признаний после ареста, от оргии на работе к неожиданным поворотам судьбы. Отдельные разделы посвящены парадоксом цензуры, уничтожению белорусского языка, экспонатом местного сталинияны и сталинец. Десятилетняя дискуссия вокруг фигуры бывшего директора академического института литературы В. Борисенко дает панораму общественной мысли в развитии. Драма сучасанга морального выбора придает историческим фактам живую актуальность. Исследование построено на уникальных документах, которые автор, тогда член комиссии Верховного Совета в деле политических репрессий, сумел скопировать при демократической оттепели в Беларуси в 1991-1992 годах. Впервые приводятся фамилии 188 сотрудников НКВД, организаторов и участников массовых расстрелов в Беларуси. Предполагается, что читатели сами смогут дополнить список "курапатчыкав".

Дата создания страницы: