Крим від античності до сьогодення: Історичні студії

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Автор:Ред. кол.: Смолій В. (відп. ред.)

Название: Крим від античності до сьогодення: Історичні студії

Издательство: К.: Інститут історії України

Год: 2014

Формат: pdf

Размер: 7.18 MB

Язык: украинский, русский, польский

Для сайта:

На сторінках збірника з сучасних методологічних позицій представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності у Північному Причорномор'ї; взаємовідносинам населення та державних утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами, насамперед Україною, в добу середньовіччя – нового часу; питанням військової, дипломатичної, господарської історії; статусу Криму в російських імперських та радянських політико-адміністративних структурах та у складі Української держави, а також проблемам охорони пам'яток історії та культури на півострові.

Збірник розрахований на фаховий загал та широке коло читачів

 

Зміст:

Кримський півострів в історичній ретроспективі (замість передмови) ...8

Частина перша

АНТИЧНІСТЬ – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – НОВИЙ ЧАС

Скржинская М. Исторические новеллы в сочинениях херсонесских и боспорских писателей ...12

Котляр M. Тмуторокань (Русь і Крим у ранньому середньовіччі) ...28

Пилипчук Я. Крим у політиці Джучидів (кінець XIII – третя чверть XV ст.) ...40

Сабитов Ж. К вопросу о генеалогии золотоордынского хана Бек-Суфи ...63

Хромов К. Монетна справа в Кримському улусі (перше десятиліття XV ст.) ...75

Бартош I. Участь Кримського ханства в антиягеллонській коаліції на теренах Східної Європи (кінець XV – початок XVI ст.) ...94

Безпалько В . Кримсько-литовські посольські документи (1506–1507 pp.) ...109

Ващук Д. Епістолярна спадщина царя казанського Сафи-Гірея: листи до польського короля і великого князя литовського Сигізмунда І Старого ...120

Вирський Д. «Розгром татар і турків...» (Париж, 1590): анонімна «міжнародна» реляція про татарський набіг 1589 p. ...128

Брехуненко В. Стереотипи взаємосприйняття татар і українських козаків у першій половині XVII ст. ...147

Гіпіч В. Образ кримських татар у міщанській літературі України XVI–XVII ст. ...157

Чухліб Т. « ... Татар немає чого боятися, бо татари нам не вороги»: особливості політичних відносин Українського гетьманату з Кримським ханством ...165

Федорук Я. Посольства Кримського хана Мегмед-Гірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 p. ...224

Горобець В. Союз гетьмана Ю. Хмельницького з Кримом початку 1660-х років: чому не реалізувався зовнішньополітичний проект? ...242

Кононенко В. «Договори та постанови» 1710 р. і «відновлення давнього з панством Кримським братерства, союзу військового і підтвердження вічної приязні» ...261

Бачинська О., Середа О. Ханська Україна в історії Східної та Південно-Східної Європи (кінець XVII–XVIII ст.) ...274

Грибовський В. Запорожці і російське завоювання Криму в 1771–1774 рр. ...292

Krokosz P . „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 roku". Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI–XVIII w. ...302

Галенко O. Історична пам'ять про південь України турецько-татарської доби у світлі османських джерел ...323

Гончарук Т. Спроби впровадження порто-франко на Кримському півострові наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. в контексті боротьби за «вільну торгівлю» міст Південної України ...334

Молчанов В. Кримська війна 1853–1856 pp.: український рахунок ...347

Новікова Л. Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму в працях дослідників XIX ст. ...366

Частина друга

НОВІТНЯ ДОБА

Харук А. Авіаційна промисловість Криму: перше десятиліття існування …376

Пиріг Р. Німецькі детермінанти кримської політики гетьмана Павла Скоропадського (травень-грудень 1918 p.) ...385

Скальський В. Керченська фортеця у 1918 p. ...396

Савченко В. Кримська стратегія анархо-махновського руху (1920 р.) ...400

Єфіменко Г. Входження Криму до складу радянської України в 1920 p.: нереалізований проект ...410

Бикова Т. Кампанія «татаризації» в Криму (1921–1928 pp.) ...421

Непомнящий А. Малоизвестные страницы довоєнного крымоведения: украинское общество изучения Крыма и Кавказа ...432

Лисенко О. Крим у період Другої світової війни: регіональний вимір ...442

Антонюк Я. Тризуб і Тамга: взаємини підпілля ОУН(б) і кримських татар ...458

Поляков В. К вопросу о партизанском движении в Крыму в годы Второй мировой войны ...466

Соколюк С. Дії підводних човнів Чорноморського флоту на комунікаціях противника у ході Кримської наступальної операції (8 квітня – 12 травня 1944 р.) ...478

Головченко В. Депортація народів Криму в контексті національної політики сталінізму ...492

Кульчицький С. Входження Криму до складу України: політичний аспект ...499

Копиленко О. Крим як невід'ємна складова частина України: правові аспекти ...513

Сергійчук В. Економічна складова передачі Криму до УРСР у 1954 p. ...527

Бажан О. Входження Криму до складу УРСР: економічні та культурні аспекти ...541

Денисова Т. Український Чорноморський флот у виданнях підпільної пошти України середини XX ст. ...553

Чернухін Є. Історична пам'ять греків Криму та Надазов'я: за невиданими працями кінця 1950-х – початку 1960-х рр. ...567

Якубова Л. Етнічний вектор у кримській геополітичній системі координат ...590

Катаргіна Т. Ставлення до культурної спадщини етнічних груп Криму в незалежній Україні ...602

Верменич Я. Статус Автономної Республіки Крим у складі України: переваги і вади ...612

Любовець О. Українсько-російські суперечості щодо визначення статусу Криму та м. Севастополь (1990-ті pp.) ...623

Шульга Т. Гуманітарна політика у поліетнічному регіоні: Крим 2000-х років ...632

Короленко Б. Імперський/неоімперський дискурс Криму: історія та пам'ять у контексті глобальних викликів ...643

Звіряка А. Державна політика України в сфері охорони культурної спадщини в АР Крим ...656

Денисенко Г., Денисенко О. Культурна спадщина Криму в контексті підготовки «Зводу пам'яток історії та культури України» ...667

Сердюк О., Тимошенко M. «Музей "Судацька фортеця"» у складі Національного заповідника « Софія Київська» ...679

Кот С. Крим: статус окупованої території та захист культурних цінностей ...689

Дата создания страницы: