Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія / Медицинская микробиология, вирусология, иммунология

Автор: Ред. В. П. Широбокова

Издательство: Нова книга

Год: 2011

Формат: djvu

Язык: українська / украинский

Cтраниц: 951

Размер: 21 МБ

Для сайта:

Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів.

Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації.

Підручник призначений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.

Учебник составлен в соответствии с официально утвержденными программами преподавания микробиологии, вирусологии и иммунологии на всех факультетах высших медицинских учебных заведений. Последовательно рассмотрены вопросы общей микробиологии (основные методы исследования микроорганизмов, морфология, структура и классификация бактерий, их физиология, влияние физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы, генетика микробов и биотехнология, противомикробные препараты и понятие об инфекции) и специальной микробиологии (сведения о морфологии , физиологию, патогенные свойства возбудителей многих инфекционных заболеваний, современные методы их диагностики, специфической профилактики и терапии). Также учебник содержит разделы по вирусологии, протозоологии, микологии и гельминтологии, в которых рассматриваются основные биологические свойства соответствующих возбудителей и заболевания, которые они вызывают. Значительная часть учебника посвящена вопросам иммунологии (неспецифическая резистентность организма, учение о антигены, иммунная система организма, иммунный ответ, реакции иммунитета, аллергия и другие виды иммунных реакций, иммунодиагностика и иммунокоррекция, иммунопрофилактика и иммунотерапия). Содержит разделы по клинической и санитарной микробиологии, рассматриваются вопросы экологии микроорганизмов, нормальной микрофлоры тела человека и влияния микроорганизмов на плод. Отдельные разделы посвящены микрофлоре ротовой полости и микробиологическим исследованиям в фармации. Учебник предназначен для студентов медицинских ВУЗов и университетов, соответствующих кафедр вузов повышения квалификации врачей, интернов и микробиологов всех специальностей.

Дата создания страницы: